Диференциален усилвател

Диференциалният усилвател (ДУ) е постояннотоков усилвател, изпълнен с мостова схема. Двете рамене на мостовата схема трябва да бъдат симетрични, за да няма „дрейф на нулата“ (представлява поява на напрежение в изхода на усилвателя, когато е подадено захранващо напрежение, но няма сигнал за усилване).

Фиг. 1 Принципна електрическа схема на диференциален усилвател

Показаната схема е изпълнена с два еднакви по параметри транзистора Т1 и Т2 и еднакви съпротивления в колекторните вериги R1 и R2. Захранването на схемата е двуполярно.

Включеният в емитера генератор на ток е изпълнен с транзистора Т3 и резисторите R3 и R4 и осигурява постоянен ток за двете рамена на ДУ. Вътрешното съпротивление на генератора е голямо и повишава входното съпротивление на усилвателя.

На входа на ДУ се подават еднакви по амплитуда сигнали за усилване
|U1| = |U2| с различна полярност. Усиленият сигнал се получава върху товара  Rт , включен между колекторите на транзисторите.

Коефициент на усилване на ДУ:

При еднакви по стойност и обратни по полярност входен и изходен сигнали на всяко рамо на ДУ коефициентът на усилване е:

Предимства на ДУ:

  • Усилва полезния (противофазен) входен сигнал;
  • не усилва случаен (синфазен) входен сигнал;
  • няма дрейф на нулата;
  • има голямо входно съпротивление;
  • добра температурна стабилност;
  • нестабилността на захранващото напрежение влияе слабо на работата на усилвателя.

Вашият коментар