Логически елементи

Логическия елемент (ЛЕ) е основният градивен блок на цифровите схеми. ЛЕ представлява електронна схема, реализираща елементарна логическа операция. Работи с двоични числа и затова се нарича двоичен логически елемент.

Логическа функция е функция, която приема определена логическа стойност за всеки набор от логически променливи, от които тя зависи.

Видове логически елементи

1. Логическо „НЕ“
Фиг. 1.1 Принципна схема на логическо „НЕ“

Електрическа схема, на изхода на която винаги се появява противоположна логическа стойност на входната величина, се нарича инвертор, или логическо „НЕ“ (NOT)

Използва се за моделиране на логическата операция отрицание (инвертиране).

Фиг. 1.2 Таблица на истинност на логическо „НЕ“

Логическата функция е:

Фиг. 1.3 Графично означение на инвертор
2. Логическо „ДА“
Фиг. 2.1 Принципна схема на логическо „ДА“

Електронна схема, на изхода на която сигналът винаги повтаря стойността на входа, се нарича логически повторител. Използва се за моделиране на логическата операция „ДА“.
Логическата функция е Y = X.

Фиг. 2.2 Таблица на истинност на логическо „ДА“
Фиг. 2.3 Графично означение на повторител
3. Логическо „ИЛИ“

Логически елемент, на изхода на който сигналът е равен на логическа 1, когато поне на един от входовете също има логическа 1, се нарича логическо „ИЛИ“ (OR).
Използва се за извършване на логическата операция събиране (дизюнкция).

Фиг. 3.1 Таблица на истинност на логическо „ИЛИ“

Логическата функция е:

Фиг. 3.2 Графично означение на логическо „ИЛИ“
4. Логическо „И“

Логически елемент, на изхода на който сигналът е равен на 1 само тогава, когато на всичките му входове също има подадена 1, се нарича логическо „И“ (AND).
Използва се за извършване на логическата операция умножение (конюнкция).

Фиг. 4.1 Таблица на истинност на логическо „И“

Логическата функция е:

Фиг. 4.2 Графично означение на логическо „И“
5. Логическо „ИЛИ-НЕ“

Логически елемент, на изхода на който сигналът е равен на 0 тогава, когато на някой от входовете му има подадена 1, се нарича логическо „ИЛИ-НЕ“ (NOR).
Може да се получи като към изхода на логическо „ИЛИ“ се свърже инвертор.

Фиг. 5.1 Таблица на истинност на логическо „ИЛИ-НЕ“

Логическата функция е:

Фиг. 5.2 Графично означение на логическо „ИЛИ-НЕ“
6. Логическо „И-НЕ“

Логически елемент, на изхода на който сигналът е равен на 0, само тогава, когато на всичките му входове е подадена 1, се нарича логическо „И-НЕ“ (NAND).
Може да се получи като към изхода на логическо „И“ се свърже инвертор.

Фиг. 6.1 Таблица на истинност на логическо „И-НЕ“

Логическата функция е:

Фиг. 6.2 Графично означение на логическо „И-НЕ“

Вашият коментар