Резонансен усилвател

Резонансният усилвател е променливотоков усилвател, който усилва от подадения входен сигнал само сигнали в тясна честотна лента в областта на високите честоти. Останалите съставки на входния сигнал не се усилват.

Фиг. 1 Електрическа схема на резонансен усилвател

Избирателните свойства на усилвателя се дължат на паралелния трептящ кръг, който е ключен на мястото на колекторния резистор. Всички други елементи действат по същия начин, както в RC усилвателя. Усилват се различни по полярност и с малка амплитуда сигнали в областта на високите честоти.

Фиг. 2 Резонансна характеристика и честотна лента на трептящия кръг

Импедансът на кръга е голям, следователно напрежението върху него е голямо само за чесоти по-високи от fн и по-ниски от fв. За всички други честоти напрежението върху кръга е малко (може да се каже, че кръгът дава накъсо сигналите с честоти извън честотната си лента).

Вашият коментар