Показване на изображение върху 8х8 led матрица

8х8 led матрица се състои от 64 светодиода - 8 реда и 8 колони. Чипът (МАХ7219), който върви към модула улеснява управлението на матрицата, като се използват само 3 пина…

Продължи да четеш Показване на изображение върху 8х8 led матрица

7 сегментен LCD дисплей

Фиг. 1 7 сегментен LCD дисплей Необходим хардуер:Arduino UNO;Breadboard;7 сегментен LCD дисплей;Проводници. Схема на свързване: Код: #define CS 13 #define WR 12 #define DATA 7 #define CS1 digitalWrite(CS, HIGH) #define…

Продължи да четеш 7 сегментен LCD дисплей

7 сегментен дисплей с MAX7219

Фиг. 1 7 сегментен дисплей с MAX7219 Необходим хардуер:Arduino UNO;Breadboard;7 сегм. Дисплей с max7219;Проводници. Схема на свързване: Код: #define MAX7219_Data_IN 2 #define MAX7219_Chip_Select 3 #define MAX7219_Clock 4 byte adr =…

Продължи да четеш 7 сегментен дисплей с MAX7219

NOKIA 5110 LCD

Фиг. 1 NOKIA 5110 LCD Необходим хардуер:Arduino UNO;Breadboard;Потенциометър 1К;Резистор 330 Ом;Резистор 1КОм;Резистор 10КОм – 4бр.Проводници. Схема на свързване: Код: #include <PCD8544.h> //добавете библиотеката PCD8544 lcd; //декларираме променлива lcd void setup()…

Продължи да четеш NOKIA 5110 LCD

Дисплей 20х4 LCD с i2C

Фиг. 1 Дисплей 20х4 LCD с i2C Необходим хардуер:Arduino UNO;Дисплей 20х4 LCD с i2C;Breadboard;Проводници. Схема на свързване: Код: #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> //включете библиотеката от папката с библиотеки LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,20,4);…

Продължи да четеш Дисплей 20х4 LCD с i2C

Бройни системи

Бройната система е символен метод за представяне на числата използвайки ограничен брой символи (цифри). Разделят се на два вида: Непозиционни – при тях стойността на цифрата не зависи от нейната…

Продължи да четеш Бройни системи

OLED дисплей с I2C комуникация

Дисплеят, който ще използваме от комплекта е с I2C комуникация, което прави много лесно свързването му към Arduino. Само с два пина SCL и SDA , и захранване. На него…

Продължи да четеш OLED дисплей с I2C комуникация

LCD дисплей с I2C комуникация

Фиг. 1 Дисплей 16х2 LCD с i2c комуникация Необходим хардуер:Arduino UNO;Дисплей 16х2 LCD с i2c комуникация;Breadboard;Проводници. Схема на свързване: Код: #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> //включете библиотеката от папката с библиотеки…

Продължи да четеш LCD дисплей с I2C комуникация

Сензор на Хол

Сензора (датчика) на Хол променя изходното си напрежение въз основа на действащо му магнитно поле. Датчиците на Хол се използвам в много различни приложение,където може да има наличие на магнитно…

Продължи да четеш Сензор на Хол

Цифров термостат

В този проект ще използваме отново терморезистор, но този път, за да включваме/изключваме реле при определена температура въведена в програмата. ! ВАЖНО ! Ако решите чрез изхода на релето да…

Продължи да четеш Цифров термостат