Демултиплексор (DEMUX)

Демултиплексор (на английски demultiplexer) е устройство, което приема един входен ред и го насочва към една от няколко цифрови изходни линии. Демултиплексор от 2n изхода има n select линии, които…

Продължи да четеш Демултиплексор (DEMUX)

Мултиплексор (MUX)

Мултиплексорът (на английски multiplexer) е комбинационна логическа схема с два вида входове и един изход. Чрез него се осигурява свързване на няколко източника на сигнал към един приемник. Сигналите от…

Продължи да четеш Мултиплексор (MUX)

Дешифратор (Декодер)

В цифровата електроника дискретни количества информация са представени с двоични кодове. Двоичният код от n бита може да представлява до 2^n различни елемента от кодирана информация. Името „Декодер“ означава да…

Продължи да четеш Дешифратор (Декодер)

Шифратор

Шифраторът (наричан още кодер или енкодер) е комбинационна логическа схема, която генерира двоичен изходен код, определящ еднозначно активирания входен сигнал. Казано с други думи, ролята на шифратора е да превръща…

Продължи да четеш Шифратор

Суматори

Суматорите са цифрови интегрални микросхеми, предназначени за аритметично събиране и изваждане на числа, представени в двоичен код. Когато се сумират двоични числа без входящ пренос, схемата се нарича полусуматор. Полусуматор…

Продължи да четеш Суматори

Цифров компаратор

Компараторът е комбинационна логическа схема, която осъществява сравняване на числа, подадени ви цифров вид на входовете ѝ. Комбинационни са тези схеми, при които състоянието на изходите зависи само от текущото…

Продължи да четеш Цифров компаратор

Логически елементи

Логическия елемент (ЛЕ) е основният градивен блок на цифровите схеми. ЛЕ представлява електронна схема, реализираща елементарна логическа операция. Работи с двоични числа и затова се нарича двоичен логически елемент. Логическа…

Продължи да четеш Логически елементи

Булева алгебра

В математиката и математическата логика булева алгебра е разклонение на алгебрата, в което стойностите на променливите са вярно и невярно, обикновено обозначени съответно 1 и 0. Вместо елементарна алгебра, където…

Продължи да четеш Булева алгебра

Импулсни и цифрови сигнали

Процесите, протичащи в природата, се изменят непрекъснато във времето. Тези процеси, по своята същност, са аналогови и могат да бъдат математически описани като аналогови сигнали. Ако сигналът се изменя рязко…

Продължи да четеш Импулсни и цифрови сигнали