Операционен усилвател

Операционният усилвател (ОУ) е маломощен усилвател изпълнен като интегрална схема с голям коефициент на усилване по напреженеие. Фиг. 1 Структурна схема на ОУ Структурната схема на операционен усилвател се състои…

Продължи да четеш Операционен усилвател

Клас на работа на усилвателя (транзистора)

Класът на работе се определя от положението на работната точка на транзистора върху характеристиката му при постояннотоков режим. Това е режимът, при който на схемата се подава постоянно захранване, но…

Продължи да четеш Клас на работа на усилвателя (транзистора)

Обратни връзки в усилвателя

Обратната връзка (ОВ) в усилватея връща част от изходния сигнал с определена полярност на входа на усилвателя, за да се подобрят качествените му показатели. Фиг. 1 Структурна схема на обратна…

Продължи да четеш Обратни връзки в усилвателя

Усилватели. Основни електрически параметри

Усилвателят е четириполюсник, който усилва електрическия сигнал, подаден на входа му, като използва енергията на постояннотоков източник. При осигурен подходящ постояннотоков режим, усилвателят не променя формата на усилвания сигнал. На…

Продължи да четеш Усилватели. Основни електрически параметри

Трептящи кръгове

Трептящият кръг представлява пасивна електрическа верига, съставена от бобина и кондензатор, в която при определени условия възникват електрически трептения с определена честота. Основние параметри Собствена честота на кръга f0, [Hz]…

Продължи да четеш Трептящи кръгове

Лентови филтри

Електронните лентови филтри пропускат на изхода си напрежения в определена честотна лента, която, се простира между долната и горната гранична честота fср1 и fср2. В зависимост от отношението на широчината…

Продължи да четеш Лентови филтри

Високочестотен филтър

Високочестотен филтър (ВЧФ) е електронен филтър, който пропуска високите честоти, но намалява амплитудата на сигнали с честоти, по-ниски от честотата на срязване. Фиг. 1 Г-образен LC ВЧФ Напреженията във входната…

Продължи да четеш Високочестотен филтър

Нискочестотен филтър

Нискочестотният филтър (НЧФ) е филтър, който предава сигнали с честота, по-ниска от избраната честота на изключване и затихва сигналите с честоти, по-високи от честотата на изключване. Точната честотна характеристика на…

Продължи да четеш Нискочестотен филтър

Електрически филтри

Електрическият филтър е четириполюсник, включен между източника на сигнала и товара. От всички постъпили на входа му сигнали, филтърът пропуска (предава) само определени по честота сигнали, а останалите сигнали затихват…

Продължи да четеш Електрически филтри

Осцилатор (кварц)

Осцилаторите са генератори на сигнали с определена честота, които се използват от микроконтролерите.  Те управляват скоростта, с която процесорът изпълнява инструкции, скоростта на предаване на серийно-комуникационните сигнали, времето, необходимо за…

Продължи да четеш Осцилатор (кварц)