LCD дисплей с I2C комуникация

Фиг. 1 Дисплей 16х2 LCD с i2c комуникация

Необходим хардуер:
Arduino UNO;
Дисплей 16х2 LCD с i2c комуникация;
Breadboard;
Проводници.

Схема на свързване:

Код:

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //включете библиотеката от папката с библиотеки
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // LCD адрес 0x27 
void setup()
{
 lcd.init();           
 lcd.init();
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(1,0);
 lcd.print("Hello world");
 lcd.setCursor(1,1);
 lcd.print("Arduino");
}
void loop()
{
}
//на дисплея ще се изпишат думите Hello world" и Arduino", ако искате може да смените тези думи с ваши, просто изтривате старите и пишете новите..

В следващи статии ще разгледаме по-подробно какво представлява I2C комуникацията.

Вашият коментар